Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov – súťaž Chutná kuchyňa

 

  • k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo
  • Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
  • všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazané mlčanlivosťou
  • získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu
  • môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie Vašich osobných údajov, a to e-mailom, písomne alebo osobne

I.
Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ

Názov:  ALFA BIO s.r.o
Sídlo:   Kremnička 71, 974 05 Banská Bystrica
IČO:     30 223 041
(ďalej len „prevádzkovateľ“)

ako organizátor súťaže Chutná kuchyňa (ďalej len „súťaž“) sa považuje v zmysle platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov za prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ získava osobné údaje súťažiaceho ako dotknutej osoby prostredníctvom nasledujúceho sprostredkovateľa:

Názov:  Wiktor Leo Burnett, s.r.o.
Sídlo:   Leškova 5, 811 04 Bratislava
IČO:     31 334 938
(ďalej len „sprostredkovateľ“)

II.
Rozsah spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje súťažiaceho v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa.

III.
Účel spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje súťažiaceho za účelom realizácie súťaže, čo zahŕňa najmä: vyhodnotenie súťaže, kontaktovanie súťažiaceho v prípade výhry, doručenie výhry výhercovi, zverejnenie výhercu na webovej stránke prevádzkovateľa, propagáciu prevádzkovateľa v súvislosti s prezentáciou súťaže a výrobkov prevádzkovateľa ako organizátora súťaže.

 

IV.
Právny základ spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje za účelom realizácie súťaže len so súhlasom dotknutej osoby. Súhlas by sa mal poskytnúť jasným prejavom vôle, ktorý je slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným vyjadrením súhlasu súťažiaceho so spracúvaním jeho osobných údajov. 

V.
Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

Prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov prevádzkovateľa ako organizátora súťaže voči súťažiacemu v zmysle štatútu súťaže.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje súťažiaceho len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu špecifikovaného čl. III. a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

VI.
Podmienky spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ.

Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne výmaz osobných údajov dotknutej osoby.

VIII.
Práva a povinnosti dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, ktoré zahŕňa oprávnenie dotknutej osoby požiadať prevádzkovateľa o vydanie potvrdenia o tom, že spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, pričom dotknutá osoba má súčasne aj právo získať prístup k týmto jej osobným údajom.

Dotknutá osoba má právo na aktualizáciu a opravu osobných údajov, ktoré zahŕňa právo dotknutej osoby na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné. Prevádzkovateľ je povinný žiadosti o opravu osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov vrátane profilovania. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, prevádzkovateľ už jej osobné údaje na tieto účely nesmie spracúvať.

Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré zahŕňa právo dotknutej osoby na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa ust. § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z., a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (napr. pri zmene poskytovateľa určitej služby). Prevádzkovateľ je na základe žiadosti povinný umožniť prenos údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. XML alebo CSV).

Dotknutá osoba má právo odvolať súhlas, ktoré zahŕňa oprávnenie dotknutej osoby kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Dotknutá osoba má právo na vymazanie (zabudnutie), ktoré zahŕňa oprávnenie dotknutej osoby podať žiadosť o výmaz aj v prípade, ak sú jej údaje nezákonne a protiprávne spracovávané. Dotknutá osoba berie na vedomie, že právo na výmaz nie je absolútnym právom. Ak existuje povinnosť, ktorá výmazu bráni, prevádzkovateľ nie je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť. Žiadosť o výmaz prevádzkovateľ neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie, b) na splnenie zákonnej povinnosti, c) na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, d) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, e) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, f) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie jej osobných údajov je v rozpore s platnými právnymi predpismi, má právo podať Úradu na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 064 220 (ďalej len „Úrad“) alebo inému príslušnému orgánu najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje vyššie uvedené práva tým, že napíše spoločnosti ALFA BIO s.r.o na adresu Kremnička 71, 974 05 Banská Bystrica alebo tým, že pošle e-mailovú správu na adresu zodpovednaosoba@fanco.sk a na obálku alebo v riadku predmetu uvedie: „Ochrana Údajov“.

Súťažiaci ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé osobné údaje.